Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา 127 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 :: www.khlongpha.go.th ::  
 
นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
(08-3103-3551)
 
นายวิธวัช สุวรรณชาตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
(09-3583-7540)
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   สาระน่ารู้
   สารจากนายก อบต.คลองพา
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  บทบาทเจ้าหน้าที่
  ข้อบัญญัติ อบต.
  พรบ อบต.
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การติดตามและประเมินผล
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
เทศบัญญัติ
รายงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการควบคุมภายใน
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ศุนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
  รายงานความพึงพอใจ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  คุณธรรม จริยธรรม
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กำหนดการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
  รวม LINK ระบบสารสนเทศ
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 16) 1 พ.ค. 2566
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.คลองพา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (ดู : 17) 11 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 9) 30 มี.ค. 2566
การขยายกำหนดเวลากำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 34) 9 ธ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 56) 29 พ.ย. 2565
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 37) 22 พ.ย. 2565
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและระเบียบเกี่ยวกับการสวรรหาพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 39) 18 พ.ย. 2565
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 39) 18 พ.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา (ดู : 65) 1 พ.ย. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง (ดู : 41) 26 ต.ค. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง (ดู : 39) 26 ต.ค. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (ดู : 38) 26 ต.ค. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต. (ดู : 35) 26 ต.ค. 2565
การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. (ดู : 29) 26 ต.ค. 2565
ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 45) 24 ส.ค. 2565
"โครงการมีดีต้องแชร์ (ดู : 45) 24 ส.ค. 2565
รับโอนฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุ) (ดู : 54) 8 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 74) 28 มิ.ย. 2565
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ (ดู : 48) 24 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 53) 24 มิ.ย. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 71) 6 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 74) 2 พ.ค. 2565
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ (ดู : 58) 27 เม.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 72) 27 เม.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ดู : 103) 4 เม.ย. 2565
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 110) 25 ก.พ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 172) 31 ม.ค. 2565
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (นักวิชาการตรวจสอบภายใน) (ดู : 116) 27 ม.ค. 2565
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 117) 27 ม.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 133) 27 ม.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 153) 10 ม.ค. 2565
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 พ.ศ.2565 (ดู : 119) 7 ม.ค. 2565
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ครั้งแรก (ดู : 117) 29 ธ.ค. 2564
ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/นายกสภาท้องถิ่น อบต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 147) 29 พ.ย. 2564
ประกาศราคากลางถนน คสล.ซอยเขาวงบน หมู่ที่9 (ดู : 158) 22 พ.ย. 2564
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 114) 18 พ.ย. 2564
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (ดู : 114) 8 พ.ย. 2564
สิทธิควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ (ดู : 52) 28 ต.ค. 2564
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 55) 27 ต.ค. 2564
รายงานผลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 54) 20 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา (ดู : 135) 7 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา (ดู : 144) 7 ต.ค. 2564
ข่าวสารความรู้ทางการเงิน (ดู : 130) 29 ก.ย. 2564
การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา (ดู : 68) 27 ก.ย. 2564
สื่อเสียงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สารคดีชุด (ดู : 150) 9 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (ดู : 165) 3 ส.ค. 2564
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ (ดู : 161) 21 ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 174) 21 ก.ค. 2564
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (ภาษีเคลื่อนที่) พ.ศ. 2564 (ดู : 356) 1 ก.ค. 2564
รายงานผลการสำรวจข้อมูลตลาดและการจัดทำฐานจ้อมูลตลาดในพื้นที่ ปี 2564 (ดู : 56) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ (ดู : 148) 12 มิ.ย. 2564
31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day (ดู : 69) 31 พ.ค. 2564
รายงานผลการจัดกิจกรรม "เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2564" (ดู : 56) 28 พ.ค. 2564
แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกคลองพา (ดู : 56) 20 พ.ค. 2564
แผ่นพับ คู่มือคนพิการ (ดู : 119) 11 พ.ค. 2564
การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3R (ดู : 54) 4 พ.ค. 2564
การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร (ดู : 168) 3 พ.ค. 2564
รายงานข้อมูลผักตบชวา (ดู : 58) 30 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (ดู : 171) 5 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ Google Form (ดู : 242) 26 มี.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
  127 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 
โทรศัพท์ : 077-381800 โทรสาร : 077-381800
E-mail Address : saraban@khlongpha.go.th , khlongpha@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.khlongpha.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs